25 44

Utviklingen mht antall trafikkdrepte i Norge over tid går rett vei, dog ikke så raskt som man ønsker. For de fleste aldersgrupper viser tallene heldigvis sterkt fallende antall drepte, men det er også grupper der dette ikke er tilfellet.

 

Statistikk er uinteressant for de familiene som har mistet en av sine - noe 108 familier opplevde i fjor og 106 året før. EN er EN for mye!

Det er likevel mye å lære av statistikk. eks.: Hvem rammes? Hva slags ulykker?

Til nå i 2019 er tallene verre enn i fjor. De første månedene av 2019 viser 7 flere omkomne enn samme periode i 2018.

 


 

2018-tall

Drepte i alt 108
Menn 82
Kvinner 26
Trafikanter  
Bilførere 62
Bilpassasjerer 8
Motorsyklister og mopedister 16
Gående, syklende, akende 20
Andre 2
Alder  
0-15 1
16-24 17
24-44 22
45-64 37
65 og eldre 31
   

SSB-tall publisert 28. mai 2019 >>

De foreløpige tallene ble også omtalt 2. januar >>

 


 

HARDT SKADDE

Vi kommer tilbake til tallene over hardt skadde senere, men de foreløpige tallene for 2018 viser en betydelig nedgang i forhold til 2017 og årene før.

 TRAFIKKDREPTE DE SISTE ÅRENE

Prikket linje er en såkalt trendlinje, automatisk generert.

 

0 5

Vi ser at for de minste barna går utviklingen over tid den rette veien. Går man ennå lenger tilbake i tid, var søylene skremmende høye. Rundt 1970-tallet omkom det ca. 100 barn pr. år. Bedre sikring av barn i bil har vært medvirkende til god utvikling.

 


 

6 16

Som man ser går det rett vei for denne aldersgruppen også, sett over tid.

 


 

 

16 17

 Denne aldersgruppen viser også utvikling i rett retning.

 


 

18 24

Den tradisjonelle risikogruppen "ungdom" viser sterkt fallende tall mht trafikkdrepte, over tid. Dog - flere drepte i 2018 enn i 2017...

 


 

25 44

Fra 70 omkomne personer og ned til 22 på 10 år - det sier sitt. Ned fra 120 personer i år 2000 til 22 i fjor!. En svært positiv utvikling. MEN - her er tallene fremdeles høye, og EN ER EN FOR MYE. Aldersgruppen tilsier flere unge foreldre her...

 


 

45 64

De siste årene har man vært opptatte av den nye risikogruppen, den såkalte generasjonen 45+
Oversikten over viser bakgrunnen for dette. Trendkurven (prikket linje) er meget svaktt fallende. Det dør omtrent like mange i denne gruppen som for 20 år siden.

Fra 2018-tallene for denne gruppen kan vi ta med noen tall som viser en stor overvekt av menn:

23 omkomne i bil, derav 19 menn
5 omkomne på MC, derav 4 menn
4 omkomne fotgjengere, derav 3 menn

 


 

65

Kurven for gruppen "eldre" faller heller ikke så mye andre aldersgrupper viser. Men den viser i alle fall rett retning, men tallene her er ikke gode.

Det blir flere og flere eldre som ferdes i trafikken framover. Dette kan gi utfordringer.

 


 

Alle aldersgrupper samlet viser at nesten 8 av 10 trafikkdrepte er menn, noe som har vært trenden over flere år.