Det første felles Handlingsprogram for fylkesveg ble 15. juni vedtatt av Fylkestinget i Agder fylkeskommune. Handlingsprogrammet oppsummerer en rekke ulike aktiviteter på fylkesvegnettet, og forklarer hvordan fylkeskommunen tenker om ulike problemstillinger.

Fra 2020 har fylkeskommunen det helhetlige ansvaret for å forvalte fylkesvegnettet. Dette gir muligheter til å velge egne, tilpassede løsninger i samsvar med målene i Regionplan Agder 2030.

 01
Skredsikringsvoll på fv.450 ved Ortevatn. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK
Les mer om skredsikring i handlingsprogrammet.


Handlingsprogrammet finnes her på nett:

https://agderfk.no/_f/p1/i4cde5ab3-e38a-411c-891d-0ba17a34d495/handlingsprogram-for-fylkesveg-2022-2024.pdfLasse Moen Sørensen i Agder Fylkeskommune forklarer her litt om det nylig vedtatte handlingsprogrammet.

Mest oppmerksomhet rettes nok mot investeringsplanen, som beskriver de store prosjektene som er vedtatt gjennomført i perioden. Her er det kommet inn 9 nye prosjekter, hvorav 5 av disse er spesielt rettet mot trafikksikkerheten til myke trafikanter.

I tillegg vil det bli gjennomført en rekke små og mellomstore tiltak over programområdene for rekkverk og TS-tiltak, kollektivtiltak, sykkelbytiltak, skredsikring, kritisk forfall og oppgradering av tunneler. En betydelig del av investeringsbudsjettet går til denne typen tiltak, som spres ut over hele fylket. En fellesnevner for programområdene er at det er stort fokus på trafikksikkerhet i prosjektene som finansieres, og 475 av 747 millioner som er planlagt brukt til fylkesveginvesteringer i perioden 2022 til 2024 er knyttet til programområdene.


02
Parti av fv.3600 Fjæreveien, hvor det skal bygges GS-veg. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK
Les mer om dette i handlingsprogrammet.De to største budsjettpostene på programområdene er tunneloppgradering og kritisk forfall. Fv.465 Lerviktunnelen, fv.465 Ravneheitunnelen og fv.42 Gåsehellertunnelen må oppgraderes for store beløp for å bli sikkerhetsgodkjent i henhold til EU-krav. Det er utarbeidet en rapport over kritisk forfall på fylkesvegnettet, og det er planlagt en tung satsing for å ta tak i slike utfordringer i perioden. Kombinert med de øvrige tiltakene vil dette bidra til økt trafikksikkerhet og komme alle trafikanter som ferdes på fylkesvegnettet til gode.

Handlingsprogram for fylkesveg beskriver ellers de overordnede målene for fylkeskommunens samferdselssatsing, universell utforming, kollektivtransport, gang- og sykkeltrafikk, prinsippene for drift- og vedlikehold av vegnettet, og ikke minst har det et stort fokus på trafikksikkerhet, både i prosjektene som bygges og i forhold til det gode og omfattende forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet som finansieres av fylkeskommunen.

Vi oppfordrer alle som har interesse for samferdsel i fylket til å ta en titt på dokumentet og se om de finner noe av interesse for seg og sine her.

- Lasse Moen Sørensen, Agder Fylkeskommune -


04
Fv.43 ved søndre del av Viksvann. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK
Les mer om dette i handlingsprogrammet.
03
Fv.42 ved Gletnesveien. Foto: Lasse Moen Sørensen, AFK
Les mer om dette i handlingsprogrammet.


Handlingsprogrammet finnes her på nett:

https://agderfk.no/_f/p1/i4cde5ab3-e38a-411c-891d-0ba17a34d495/handlingsprogram-for-fylkesveg-2022-2024.pdf


 

NULLVISJONEN AGDER er også omtalt i handlingsprogrammet:

Nullvisjonen Agder Nullvisjonen Agder har en fulltidsansatt leder i hver region, som fungerer som regional ressurs og utfører holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid på vegne av fylkeskommunen, gjennom informasjonsarbeid, kursing og arrangementer.  Agder er den eneste fylkeskommunen i Norge som driver denne formen for aktivt og utadrettet holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. 

Nullvisjonen Agders hovedfokus er holdningsskapende informasjons- og opplæringstiltak. Hovedmålet er å gjøre den nasjonale nullvisjonen kjent, og legge til rette for tiltak som setter trafikksikkerhet på dagsorden i lokalmiljøet.

Nullvisjonslederne bistår med ulike former for kursing, arbeider med å spre informasjon i lokale medier, samt å bevisstgjøre, informere og øke kunnskapen om trafikksikkerhet i befolkningen. Kommunene bidrar med en Nullvisjonskontakt som bistår med påvirkning, profilering og gjennomføring av tiltak.

Nullvisjonen Agder har hovedfokus på unge voksne, blant annet med Ungdomsprosjektet, som er et kjøreadferdsprosjekt for ferske bilførere i risikogruppen 18-24 år. Det er likevel en stor bredde i tiltakene, som spenner fra barnehager, reflekskampanjer, kurs i barne- og ungdomsskoler og for russestyrene, trafikksikkerhetsopplæring for innvandrere, HMS-kurs for ansatte i bedrifter og kommuner, til pensjonister. 

Nullvisjonen Agders hjemmeside www.nullvisjonen-agder.no er et anerkjent oppslagsverk som brukes i stort omfang over hele Norge. Her finnes også en stor mengde egenproduserte videoer og podcaster med trafikksikkerhetsfokus.