Ungdom 16-24 år sakker nå akterut i den positive utviklingen. Andelen ungdom som omkommer i trafikken øker – selv om de samlede tallene blir lavere. 

Tallene for de siste 5 årene viser en ugrei utvikling.

 

prosentandel 2

 

De senere årene ser vi en gledelig nedgang i antallet trafikkdrepte – og tilsvarende reduksjon for hardt skadde. Vi har spesielt sett at ungdomstallene har falt kraftig.

MEN – hvordan er utviklingen blant ungdom sett i forhold til den øvrige befolkningen?

Vi ser at prosentandelen ungdom i alderen 16-24 år faktisk har en økning – og bortimot en dobling i perioden 2017-2021 sett i forhold til resten av befolkningen som figuren viser.Her ser vi de totale tall for omkomne i norsk trafikk de siste 5 årene. Nedgangen er stor, men som man ser er det ingen nedgang for ungdom 16-24 år. Dermed utgjør ungdom en stadig større andel av de omkomne.

stat ungd 17 21

 


 

Hvorfor er det slik?

Kjøreopplæringen i Norge er svært god, og blant de beste i verden. Norsk ungdom har gjennom hele skoletiden fått jevnlig trafikkopplæring i tråd med læreplaner, og det drives et utstrakt holdningsskapende arbeid der målet er å redusere antallet ulykker og begrense skadevirkningene.

Kjøretøyene som brukes av ungdom spiller inn som en sentral årsak – selv om den norske bilparken fornyes og vi får stadig sikrere biler, henger ungdomsgruppen etter her og må «ta til takke med» de eldre bilene - de som er mindre sikre i en kollisjon eller utforkjøring. Mange av disse bilene har heller ikke førerstøttesystemene vi ser i nyere modeller.

Avgiftsreduksjonen som fulgte elektrifiseringen av bilparken, har også gjort at vi har fått mange nye og sikre biler på markedet Til tross for reduserte avgifter er likevel nye biler uoppnåelig for ungdom flest. Dette gjør at den minst erfarne delen av befolkningen også utsettes for størst risiko for skader når uhellet inntreffer, fordi ungdommen ikke har råd til den sikreste bilen.

Likevel – antallet ungdomsulykker synker, men forholdet mellom drepte og hardt skadde ungdom sakker akterut i forhold til den øvrige befolkningen. Derfor er det avgjørende å fortsette det holdningsskapende og forebyggende arbeidet blant ungdom for å hindre ulykkene.

Flere foreldre er blitt oppmerksomme på viktigheten av at uerfarne bilførere som ungdom bør bruke den tryggeste bilen i familien – «en bil er en bil, mens barnet ditt er uerstattelig» er et forhold som stadig gjentas av Nullvisjonen Agder i flere fora. Her vil vi også skyte inn at vi sterkt anbefaler deltakelse i 18Pluss kurset som blant annet viser nettopp disse forholdene gjennom praktisk erfaring (www.18pluss.no)

Risikofordeling fordelt på alder viser fortsatt høyest risiko for unge, og det er fremdeles den mannlige bilføreren som klart står bak de fleste ulykkene.

 


 

I tabellen under ser vi at utviklingen totalt sett er positiv for ungdomsgruppen, men andre aldersgrupper har mer positiv utvikling - derfor utgjør ungdom de siste 5 årene en stadig større andel av de som mister livet i trafikken. Et klart signal om at enda sterkere innsats mot ungdom trengs!

stat alder 16 24Ungdom med bedre holdninger og atferd - over tid

Andre forhold som spiller inn på den positive siden er rett og slett at ungdom rett og slett er blitt mer lovlydige og «skikkelige» over tid, man avtaler på sosiale media hvem som er sjåfører på fest – og reduserer ruskjøringen, samt den generelle folkeopplysningen som ligger i nasjonale holdningsskapende kampanjer og det forebyggende arbeidet som blir barn og unge til del gjennom hele oppveksten.

Her er vi ubeskjedne nok til å hevde at de mange tusen menneskene vi i Nullvisjonen Agder og 18Pluss/Trafoen treffer hvert år er med på å få ned antallet drepte og hardt skadde i trafikken.

 

Transportøkonomisk institutt (TØI)

TØI skriver i en artikkel fra 2020 (med tall fram til 2018) om den postive utviklingen OVER TID:

UTDRAG: En stadig sikrere bilpark og prikkesystemet får mye av æren for den positive trenden, og sosiale medier.

Blant de andre trafikantgruppene er også statistikken meget positiv. Risikoen for skade, ulykke og død for alle trafikantgruppene er nærmest halvert de siste ti årene. Dette kommer frem i en ny TØI-rapport som presenterer oppdaterte risikotall for ulike trafikantgrupper.

Den gunstige utviklingen blant unge bilførere skyldes først og fremst at vi har fått en stadig sikrere bilpark, men prikkbelastningssystemet har trolig også bidratt, sier forskningsleder Torkel Bjørnskau.

Det skrives også at stadig flere aksepterer sikkerhetsrestriksjoner i trafikken, hovedveinettet forbedres stadig og den akuttmedisinske kjeden fra ulykkestidspunktet til behandling arbeider bedre enn tidligere.

 

stat tøi 22

Skaderisikoen for unge bilførere ned 40 prosent på 5 år - Transportøkonomisk institutt (toi.no)MEN:

Til tross for positiv utvikling over tid så er det, som tallene viser, stor grunn til et OBS mht utviklingen de siste 5 årene!

prosentandel 2