Agder fylkeskommune ble godkjent som Trafikksikker fylkeskommune 13. desember 2021 som det andre fylket i landet.

Her fortelles det litt om hva dette innebærer.

 


Fylkeskommunen forteller om dette på denne måten:

Agder fylkeskommune ble godkjent som Trafikksikker fylkeskommune 13. desember 2021.

Vi er det andre fylket i landet som nå er godkjent, Vestfold og Telemark var det første fylket med godkjenningen tidligere i år.

Trafikksikker fylkeskommune er en godkjenningsordning for helhetlig arbeid på trafikksikkerhet på tvers av hele organisasjonen. Dette er spesielt viktig for en fylkeskommune som blant annet er skoleeier, eier av kollektivselskap og veieier. Men det er også i rollen som arbeidsgiver, regional utviklingsaktør, planmyndighet og tilrettelegger for kultur at fylkeskommunen kan jobbe for bedre trafikksikkerhet. Fylkeskommunen har også et stort ansvar for folkehelsen i fylket, og trafikksikkerhet er en del av dette arbeidet.

trafikksikker fylkeskommune v2

 

Rådgiver Cato Moen i Agder fylkeskommune forklarer videre:

Godkjenningsprosessen for Agder begynte tidlig på året i 2021. Ledergruppen i Agder ønsket gjerne at Agder skulle bli Trafikksikker fylkeskommune. Trygg Trafikk er organisasjonen som godkjenner og kjører prosessen i forkant. Det ble lagt en plan som innebar at alle direktørområder skulle opprette en kontaktperson i forhold til godkjenningsprosessen. I et korona år som 2021 var, måtte en finne måter å samhandle mellom de forskjellige direktørområdene på. Teams ble mye benyttet, men også fysiske møter ble avholdt. En har deltatt på møter med alle rektorene, med tannleger, med kulturminne og mange flere.

Første målet var å finne ut av hva direktørområdene gjør for å fremme trafikksikkerhet. Dette kan være direkte eller indirekte, ved å påvirke andre. Deretter skulle hvert direktørområde finne områder som de kan jobbe videre med innen trafikksikkerhet. Dette arbeidet førte til at fylkeskommunen i desember 2021 ble godkjent som Trafikksikker fylkeskommune.

 

gutt sykkel ts fylkeskommune

 

NULLVISJONEN

Godkjenningsordningen er et av flere ledd for å nå Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Nullvisjonen ble vedtatt av Stortinget i 2002 og handler om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Videre er det en ambisjon om at det innen 2030 maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050.

En trafikkulykke kan få mange konsekvenser for den som er i ulykken, familie, venner og samfunnet for øvrig. Det er heldigvis færre som omkommer på veiene i Norge, men hver eneste ulykke er en for mye. Det er dessverre ikke samme utvikling på tallene for hardt skadde, og disse ulykkene får også store konsekvenser for de det gjelder og familie.

Norge har hatt en utrolig utvikling, og det systematiske og kunnskapsbaserte trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har gitt gode resultater. I 2021 omkom 87 personer i veitrafikken, hvilket er det laveste antallet noensinne i landet. Til sammenlikning var det 560 som omkom i veitrafikken i 1970. Godkjenningsordningen trafikksikker fylkeskommune er et av flere tiltak for å nå målet om Nullvisjonen. Trafikksikker fylkeskommune er et kvalitetsstempel som viser at fylkeskommunen jobber systematisk, helhetlig og har gode rutiner.

 


 

Trafikksikker kommune

I Agder er det flere kommuner som er, eller jobber for å bli godkjent. Fylkeskommunen støtter opp under dette arbeidet, og oppfordrer flere kommuner til å gå i gang med en godkjenningsprosess.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transport– tjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer. Trygg Trafikk bistår i prosessen mot en godkjenning.

 


Her kan du lese mer om trafikksikker kommune: https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikker-kommune/

Her kan du lese mer om det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet i Agder:

https://agderfk.no/vare-tjenester/samferdsel/forebyggende-trafikksikkerhet/