Årsrapport 2022 finnes her >>

 


November 2017:

Alle kontaktpersoner for våre 5 kommuner er nå på plass.
Se både de nye og de "gamle" her >>

 


Januar 2016:

tom erikTom Erik Dønnestad har tiltrådt stillingen som Nullvisjonens mann i Søgne, Songdalen og Vennesla fra 1. januar 2016.

Tom Erik er Søgnemann og kommer fra stilling som personal- og attføringsleder i Songvaar Vekst og har tidligere erfaring fra Bank og forsikring samt offentlig forvaltning.

Han har også arbeidet i ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus siden 1992 – noe han fortsetter med i en deltidsstilling.

Tom Erik er en aktiv mann og bruker mye av fritiden sin på Røde Kors arbeid. Han ble nominert som- og kom på 2. plass i kåringen av «Årets navn» i Søgne i 2015 for mange års frivillig arbeid i Røde Kors, dykkerklubben og andre lag. Han har gjennom mange år samarbeidet mye med de tidligere prosjektlederne i Nullvisjonen og hatt ansvar for flere ulike og større arrangement innen Trafikksikkerhet.

Tom Erik ser frem til å ta fatt på oppgavene og utfordringene som venter ham i Nullvisjonen og håper et utstrakt og godt samarbeid på mange plan kan bære frukter.

 


Desember 2014:
Nye TRAFIKKSIKKERHETSPLANER for Vennesla, Songdalen og Søgne er klare her:

pdfTrafikksikkerhetsplan Vennesla

pdfTrafikksikkerhetsplan Songdalen

pdfTrafikksikkerhetsplan Søgne

 

 

 

Trafikksikkerhetsplan for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig!

Kommunene Søgne, Songdalen og Vennesla har nylig vedtatt hver sin trafikksikkerhetsplan. Utarbeidelse av alle tre planer har foregått i samarbeid med leder av Nullvisjonen.

                Planen inneholder holdningsskapende tiltak som er felles for alle tre kommunene samt kommunevis handlingsplan for fysiske tiltak på vegnettet. Planene vil være godt styringsverktøy for trafikksikkerhetsarbeidet i alle tre kommunene, samt danne grunnlag til budsjett- og økonomiplanarbeid i kommunene og fylkeskommunen.  

                Vennesla:

                Vedtatt i Kommunestyret 04.09.14, sak 44/14. Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 2014-2026 godkjennes.

                Kommunestyret slutter seg til prioriteringen av fysiske tiltak for kommunal veg. I kap. 5.3.1 og tiltak for fylkesveg i kap. 5.3.2. Gjennomføring av prioriterte tiltak som krever kommunal finansiering vurderes ved årlige behandlingen av budsjett- og økonomiplan.

                Songdalen:

                Vedtatt i Kommunestyret 22.10.14, sak 80/14.

                1. Hovedlinjene i trafikksikkerhetsplanen for Songdalen legges til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet i Songdalen 2014-2017.

                2. Tiltak som krever økonomiske ressurser utover gjeldende bevilgninger søkes innarbeidet i økonomiplan.

                3. Rådmannen gis i oppdrag å beskrive ansvarlig for oppfølging av de ulike tiltakene som går fram av handlingsdelen på sidene 25-29 i trafikksikkerhetsplanen.

                Søgne:

                Vedtatt i kommunestyret 25.09.14, sak 71/14.

                Hovedlinjene i trafikksikkerhetsplanen for Søgne legges til grunn for trafikksikkerhet for Søgne 2014-2017.

                 - Beboere på Berge har 3 ganger i løpet av et halvt år opplevd at Søgne-elva flommer over veien så barna ikke kan komme til skole/barnehage. Kommunen må innarbeide tiltak for å løse dette problemet i trafikksikkerhetsplanen.

                - Det jobbes for at det skal settes opp parkering forbudt skilt ved busslomme ved Nygård skole.Trafikksikkerhetsdag Vennesla:

ts-dag-vennesla-01

 

Trafikksikkerhetsdagen ble arrangert 16. juni 2014. Det var først bildropp og 4 ulike stasjoner (førstehjelp, politi, nullvisjon, bilvrak) etterpå.

Ca 210 elever deltok. Skarpengland skoles elever har evaluert, og de var strålende fornøyde med dagen. De syntes grunnleggende førstehjelp var det viktigste.

ts-dag-vennesla-02

ts-dag-vennesla-03

ts-dag-vennesla-04

 


 

Søgne kommunestyre vedtok 28.11. at det skal utarbeides en trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune for perioden 2014-2017. Planen beregnes ferdigstilt til sommeren 2014.

 

Forrige trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune var for perioden 2000-2004. De fleste tiltak er blitt gjennomført i henhold til planen.

 

Grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen er Nullvisjonen som er et bilde av en ønsket fremtid hvor ingen blir drept eller hardt skadd i trafikken.

 

Trafikksikkerhetsplanen blir to-delt, hvor den ene delen går på strategi og holdningsskapende arbeid / tiltak. Denne delen skal være felles for nullvisjonskommunene Søgne, Songdalen og Vennesla. Den andre delen blir opplisting og prioritering av fysiske tiltak for den enkelte kommune.

 

Vi inviterer herved innbyggere til å komme med innspill til planen innen 15. februar 2014. Skoler, barnehager og velforeninger blir tilskrevet særskilt.

 

Det er oppnevnt en bredt sammensatt ressursgruppe som representerer skole- og barnehagesektoren, ungdomsmiljøet, eldre, mennesker med nedsatt funksjonsevne, helsesektoren, politiet og ingeniørvesenet. Alle innspill som mottas vil bli vurdert av ressursgruppa, som sammen med leder for Nullvisjonen, foretar en prioritering av tiltak. Planen blir deretter sendt på offentlig høring for evt. uttalelser, og blir lagt frem for kommunestyret for endelig vedtak.

 

 

Innspill sendes innen 15. februar 2014 ved å bruke elektronisk skjema på Søgne kommunes hjemmeside: Offentlig høring – høringssvar.

 

 

 

 


 

 

Aktiviteter høsten 2013 i Søgne, Songdalen og Vennesla:

Finslandsdagene

I samarbeid med KBR-Søgne hadde Nullvisjonen en bildropp-demonstrasjon på Finslandsdagene i august. Mange hadde møtt fram. J

bildropp-1

Trafikksikkerhetsdager

Høsten 2013 har Nullvisjonen arrangert trafikksikkerhetsdager (til sammen 4 dager) for 10. trinn ved alle ungdomsskolene i Søgne og Songdalen, ca. 280 elever J

Neste år er det Vennesla kommunes ungdomsskoler som står for tur.

Brannstasjonen har hatt en sentral rolle i gjennomføring av dagen. Bildropp-demonstrasjonen skulle vise hvilke krefter som er i sving ved en kollisjon på ca 80 km/t og påfølgende redningsaksjon hvor brannmannskapene, helsepersonell og politi jobbet på skadestedet.

Etterpå har elevene gått inn i 5 ulike stasjoner hvor det har vært informasjon om MOT (Vis mot - ta egne valg) rus, promille, fart/energier, grunnleggende førstehjelp, Nullvisjonen og politiets trafikksikkerhetsarbeid. Se for øvrig presseomtale.

skadested-1

Førstehjelpskurs

Nullvisjonen gjennomfører også førstehjelpkurs/skadestedsbehandling for ansatte i skoler og barnehager i Søgne og Songdalen denne høsten.

Brosjyrer og filmer

Det er satt opp stativer på servicetorget i Søgne, Songdalen og Vennesla for Nullvisjonens gratisbrosjyrer med ulike tema innen trafikksikkerhet.

Nullvisjonen-Agder har fått laget 5 filmsnutter (tema: bilbelte, mobilbruk, ruspåvirket kjøring, høy fart, sykkelhjelm) som omhandler foreldrenes rolle som forbilder i trafikken for barna sine.

Nasjonal refleksdag

17.10. 2013 er det Nasjonal Refleksdag. Nullvisjonen har oppfordret barnehager og skoler til å markere dagen og delta med ulike aktiviteter. Det kommer annonse og omtale i lokalavisene.

Trafikksikkerhetsplan

Det skal utarbeides en Trafikksikkerhetsplan for Søgne og Vennesla kommuner. Arbeidet igangsettes nå i høst.

 

Sikring av barn i bil

Videre er det planlagt at Nullvisjonen sammen med politiet skal gjennomføre en informasjonskampanje om sikring av barn i bil overfor barnehagene.

Ungdomsprosjekt ”Ung bilfører”

Dette vil bli igangsatt våren 2014, men allerede nå setter vi i gang med å rekruttere ferske bilførere til dette opplegget.

 


For ikke lenge siden bestemte Vennesla kommune at de ville være med i Nullvisjonen.

Samtidig bestemte kommunen seg for å bli med Trygg Trafikk sitt prosjekt "Trafikksikker kommune".

Med dette er hele 12 av 15 av Vest-Agders kommuner med i Nullvisjonen.

 Regionen består nå altså av både Søgne, Songdalen og Vennesla. Vi ønsker Vennesla velkommen til oss. Med dette er vi altså 3 kommuner i vårt område av Nullvisjonen - med en befolkning på omtrent 31.000.

 vennesla

ted portrett 300

Tom Erik Dønnestad
Kr.sandregionen

906 67 689
E-post

F sogne
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 4043807
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder