Hva er Nullvisjonen?

Stortinget vedtok i 2002 en Nullvisjon. Dette er en visjon om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken. I Nasjonal transportplan for 2022–2033 er det fastsatt et etappemål for utviklingen i antall drepte og hardt skadde.

Hva er Nullvisjonen Agder?

Nullvisjonen Agder driver holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i Agder. Nullvisjonen Agder har eksistert som prosjekt i Vest-Agder siden 2003, og ble et permanent tiltak i 2016.

 

Utdypende beskrivelse av hva Nullvisjonen er - Klikk her for å komme til Statens vegvesen

 

Utdypende beskrivelse av hva Nullvisjonen er - Klikk her for å komme til Agder Fylkeskommune.

 

Hør gjerne vår PODCAST om Nullvisjonen i Norge og i AGDER:

https://anchor.fm/nullvisjonen-agder/episodes/Nullvisjonen-i-Norge-og-Nullvisjonen-Agder-ecrsb6

 


Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

 

"Nullvisjonen" er et bilde av en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken.

 

3 grunnpilarer ("søyler"):
- Etikk
- Vitenskap
- Ansvar.

Det etiske elementet er grunntesen om at tap av liv
eller permanente skader i trafikken er uakseptabelt.
Vitenskapelighet innebærer
at trafikksikkerhetspolitikken skal være basert på forskning og på dokumenterte virkemidler.
Ansvarsaspektet viser til at ansvaret for trafikksikkerheten
skal være delt mellom trafikantene og veimyndighetene. Dette vil si at veiene skal utformes på en slik måte at dersom trafikantene overholder regelverket, så skal veisystemet sikre at ferdsel på veg ikke medfører død eller varig skade.

 

nullvisjonen-søyler

Nullvisjonen jobber med TRAFIKANTERS ATFERD - se nederste i høyre søyle - gjennom kurs og informasjon.

 

nullvisjonen-trapp

De to første trappetrinnene kan Nullvisjonen hjelpe til med gjennom kurs og opplysningsvirksomhet - resten er helt opp til den enkelte!

 

 

Veisystemet

Kjernen i nullvisjonen er at veisystemet må utformes ut fra menneskets forutsetninger. Vi har en begrenset tåleevne og mestringsevne i trafikken. Vi må erkjenne at det er menneskelig å gjøre feil og at alle ulykker ikke kan forhindres. Selv de dyktigste sjåfører gjør feil. Ofte er det bare et øyeblikks uoppmerksomhet som utløser en ulykke.

 

Kjøretøy - vei - trafikant

Men det skal ikke være dødsstraff for å gjøre en feil i trafikken. Vi må utforme kjøretøyene, veien og veiens omgivelser slik at de hjelper trafikantene til riktig atferd og beskytter mot at en menneskelig feilhandling får fatale konsekvenser. Menneskekroppen må ikke utsettes for sterkere kollisjonskrefter enn den kan tåle. Farten avgjør i stor grad hvor sterke kollisjonskreftene og skadene blir i en ulykke.

 

Nullvisjonen betyr at vi må forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre.

 

logo-sort-500

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan for 2002–2011 "en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade" – Nullvisjonen. Nullvisjonen er ytterligere vektlagt både i Nasjonal transportplan for 2006–2015 og 2010–2019, samt i de årlige statsbudsjetter.

Helt siden 1970 har det vært drevet et langsiktig og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i Norge, og dette har gitt resultater. Antall drepte per år er redusert fra 560 i 1970 til under 200 de seneste årene.

EDIT 2020: De siste årene har vi hatt dødstall rett over 100.

I tillegg til at bilene er blitt mye sikrere, er dette også et resultat av det arbeidet som har vært initiert av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, politiet, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, samt Trygg Trafikk og andre organisasjoner.

Nullvisjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker. I tillegg utgjør ulykkene en kostnad ved trafikksystemet som vi ikke kan godta, på tross av de fordelene vegtrafikken gir. Nullvisjonen er altså både en etisk veiviser og en retningslinje for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Dette innebærer blant annet at transportsystemet, transportmidlene og regelverket for atferd skal utformes på en måte som fremmer trafikksikker atferd hos trafikantene, og i størst mulig grad medvirker til at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader eller død.

Som et skritt i retning av nullvisjonen har regjeringen i Nasjonal transportplan 2010-2019 satt som mål at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres med minst en tredel innen 2020. 


 

Nullvisjonen gir et etisk grunnlag for trafikksikkerhetsarbeidet, og et grunnlag for prioritering av tiltak. Vi vil fortsatt arbeide for å redusere antall trafikkulykker, men det vil bli lagt størst vekt på å redusere ulykkene med alvorlige personskader. Hva kan DU gjøre for å oppnå en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller varig skadd i trafikken?

Nullvisjonen betyr at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de trafikkulykkene vi ikke klarer å forhindre. Derfor blir trafikantenes ansvar satt i fokus når det gjelder:

  • fart
  • bruk av rusmidler
  • bilbelte
  • sikring av barn i bil
  • sykkelhjelm

Alle har rett til å overleve i trafikken!

 

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 4058019
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder