Regjeringens mål og satsingsområder i trafikksikkerhetsarbeidet ble presentert i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP).

Trafikksikkerhetsarbeidet skal fortsatt bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren.

Det er også satt et etappemål som viser hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen.

Ambisjonen er at antall drepte og hardt skadde i trafikken skal halveres innen 2024, sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. Det betyr at det i 2024 maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i veitrafikken.


 

Konkrete mål grafisk framstilt:

 

DREPTE OG SKADDE

maal-drepte-og-skadde-ntp

Mål for nedgang i antall hardt skadde og drepte.


 

BILBELTE

 

maal-beilbelte-ntp

Mål for bilbeltebruk.

 

 

maal-belte-tunge-biler-ntp

Mål for bilbeltebruk for tunge kjøretøy.

 


FART

 

 

maal-fart-som-holdes-ntp

Mål for å holde seg innenfor fartsgrenser.

 

maal-fart-som-holdes-2-ntp

Figuren over forklart på en annen måte mht 2018-tallene.

 


 

SYKKELHJELM

 

maal-hjelm-ntp

Mål for bruk av sykkelhjelm.

 

maal-hjelm-2-ntp

Figuren over forklart på en anne måte mht 2018-målet.


REFLEKS

 

maal-refleks-ntp

Mål for refleksbruk.


SIKRING AV BARN I BIL

 

maal-sikring-barn-ntp

Mål for riktig sikring av barn i bil.