Dette søylediagrammet viser en søyle pr. leveår - fra alder 0 år til 80 år. Man ser en meget høy søyle for 16 åringer på moped og en enda høyere søyle for 18-åringer i bil.

Søylenes høyde angir antall drepte og skadde over en 8 års periode - altså ingen tilfeldigheter.

Dette levner ingen tvil om hvem som er mest utsatt i trafikken - og dermed hvem som må være bevisst at de befinner seg i risikogruppen.

 

trollveggen

 

 

Kurvene under ligner - men har med tall fra en annen tidsperiode (2009-2012).

Gledelig å se at det er færre mopedulykker, men 18-19-åringer (den høyeste søylen) er MEGET RISIKOUTSATT ser vi:

drepte-skadde-1-ntp

drepte-skadde-2-ntp

 

Ferske sjåfører har langt større risiko for å komme ut for ulykker enn mer erfarne sjåfører. Figuren under her (Sagberg & Bjørnskau) viser hvordan kjøreferdighetene øker ganske raskt, men den viser også hvordan den ferske sjåføren får mindre og mindre fokus på sikkerheten. Ungdommer i alderen 18-25 er en utsatt risikogruppe .

okte-kjoreferdigheter-redusert-sikkerhetsmotivasjon

 

UNGDOM  -  GUTTER

Ungdom med ferskt førerkort har 40 ganger høyere risiko enn gjennomsnittsbillisten for å havne i en møte- eller utforkjøringsulykke i følge Trygg trafikk.

Fra 2008 til 2012 døde til sammen 21 ungdommer i aldersgruppa 18 – 25 år i trafikken i Agderfylkene. Det er unge gutter som er mest utsatt. Av 21 er 18 gutter. Det er 12 utforkjøringer, 8 møteulykker og 1 singelulykke. (jan 2008 – t.o.m. nov 2012)

I 2011 døde det 3 ungdommer i Agder i den aktuelle aldersgruppen, 2 i Vest- og 1 i Aust-Agder. Det var 2 utforkjøringer og 1 møteulykke.

I 2012 døde 2 i den aktuelle aldersgruppen i Agder, begge i Vest-Agder, begge er utforkjøringer.

(Tall hentet fra ATL/dødsulykker)

 

 

Trygg Trafikk sier dette:

Antallet trafikkdrepte er i dag på et historisk lavt nivå. Likevel utgjør ungdomsulykker en meget stor andel av trafikkulykkene.                             
25 % av de omkomne i trafikken er mellom 16-24 år, selv om aldersgruppen bare utgjør ca. 14 % av befolkningen og står for ca. 7 % av trafikkmassen.
2/3 av de trafikkdrepte i aldersgruppen er menn.

 

BYOMRÅDER / UTENFOR BYOMRÅDER

Her viser vi litt mer statistikk - denne er fra Statens Vegvesen Region Sør, dvs. Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud.


Dersom man sammenligner hvilke trafikantgrupper som rammes av ulykker der de blir hardt skadd eller drept ser man store forskjeller.

Utenfor byområder preger bilulykker statistikkene, mens innenfor byområder er det de myke trafikantene det går ut over.

 

sektor-utenfor-tettbygd
Utenfor byområder ser det slik ut.
Bil: 72%
MC og moped: 18%
Fotgjengere: 6%
Sykkel: 4%

sektor-tettbygdInnenfor byområder ser det slik ut - langt farligere for myke trafikanter.
Bil: 35%
MC og moped: 19%
Fotgjengere: 28%
Sykkel: 18%