kunnskapslftetSkolens læreplan (Kunnskapsløftet 2006) har kompetansemål i trafikk etter 4., 7. og 10. trinn.

 

 

 

 

 

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne:

  • følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving, etter 4. trinn)
  • praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving, etter 7. trinn)
  • gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker (naturfag, etter 10. trinn)
  • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon (naturfag, etter 10. trinn)
  • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges (naturfag, etter 10. trinn)

 

I NTP for 2014-2023 står dette:

 

En kartlegging viser at skoler som har en trafikkansvarlig lærer, og som har trafikk nedfelt i skolens egne planer, følger opp trafikk som en del av Kunnskapsløftet i større grad enn andre skoler. Disse skolene involverer også foreldrene mer i trafikkopplæringen, og de benytter seg i større grad av ulike læringsressurser. En kartlegging fra 2013 viser at 78 prosent av skolene har nedfelt temaet trafikk i skolenes egne planer, enten i internkontrollsystemer, lokal læreplan eller for faget kroppsøving eller naturfag.

Det er utarbeidet veiledninger og støttemateriell til kompetansemålene i Kunnskapsløftet, og dette er publisert på nettsidene til Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk. Trygg Trafikk og Utdanningsdirektoratet vil arbeide videre med å gjøre kompetansemålene kjent og følge opp med veilednings-, pådriver- og nettverksarbeid for å styrke trafikkopplæringen. De vil også arbeide videre med å styrke trafikkompetansen hos ansatte i skolen, og for at skoleeiere og skoleledere prioriterer trafikkopplæring.

Trygg Trafikk har siden 2009 engasjert lærere og rektorer som ambassadører. Hensikten er at de skal bidra til kompetanseutvikling ved å utarbeide planer for sin skole, formidle erfaringer, prøve ut og videreutvikle læringsressurser og metoder, bistå i kursvirksomhet og være gode eksempler for andre. Ambassadørene legger sine lokale læreplaner på Trygg Trafikks nettsted som en idebank og for kontaktinformasjon. Hver ambassadør har en kontrakt på 3 år. Status for skoleåret 2012/13 er 40 ambassadører fordelt på 14 fylker.

 

 

Filmen under er fra deler av trafikkopplæringen i Lyngdal kommune.
Dette er en trafikkløype som sjekker hvordan elevene ligger an mht PKT 1 i kompetansemålene øverst.


Ny film - nesten samme løype.

 

Neste film her viser finalesykling med utvalgte deltakere - de beste fra Vest-Agders barneskoler.
Dette er en ferdighetsløype som måler hvordan deltakerne ligger an mht PKT 2 i kompetansemålene øverst.