Fra 1. februar 2023 er satsene for forenklede forelegg økt kraftig. Vi tolker dette som at myndighetene tar trafikksikkerhet skikkelig på alvor - det er definitivt ikke prat. 

fart

Forenklede forelegg for FARTSOVERTREDELSER er økt krafig. Likedan er det for ulovlig bruk av telefon i bil der forelegget nå er kr. 9.700. En lang rekke med nye satser nedenfor.

 


Trafikksikkerhet er så mangt, og økte satser for forenklede forelegg er kun en bitteliten bit i dette bildet - men kan det hjelpe for å unngå alvorlige ulykker, så hilses det selvsagt velkommen. 

Etter ulykkesåret 2022 må man bruke alle verktøy som er tilgjengelige. Kanskje kan økte "bøtesatser" skremme noen fra å kjøre for fort, bruke telefon ulovlig, ikke overholde vikeplikt, kjøre på rødt lys osv.

Det finnes alltid nettroll som klager over at myndighetene igjen skal "loppe" bilistene, men de aller fleste hilser strengere sanskjoner velkommen. Ingen ønsker eks. å møte en bilist som har oppmerksomheten på telefonen i stedet for trafikken.

Det er svært lett å unngå "bøter": Følg reglene!


 

Her finner man høringsdokumentet fra før jul 2022 som nå er vedtatt og iverksatt:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-endring-i-forskrift-om-forenklet-forelegg-i-vegtrafikk-saker-oppjustering-av-botesatser/id2946110/?expand=horingsnotater


 

HER VISES ALLE FORENKLEDE FORELEGG

 

  • § 1. Trafikklovbrudd som kan bøtelegges ved forenklet forelegg

1. Overtredelse av vegtrafikkloven § 5, jf. trafikkskilt 362 og 366 og/eller fartsgrense etter

vegtrafikkloven § 6, samt overtredelse av forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel

(snøscooter) på offentlig veg eller overtredelse av § 4 i forskrift om kjøring med motorvogn i

terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

 

 - når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er

 a) til og med 5 km/t kr 1 100,-

 b) til og med 10 km/t kr 3 000,-

 c) til og med 15 km/t kr 5 400,-

 d) til og med 20 km/t kr 7 800,-

 e) til og med 25 km/t kr 12 100,-

 

- når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

 j) til og med 5 km/t kr 1 100,-

 k) til og med 10 km/t kr 3 000,-

 l) til og med 15 km/t kr 4 800,-

m) til og med 20 km/t kr 6 700,-

 n) til og med 25 km/t kr 9 100,-

 o) til og med 30 km/t kr 12 100,-

 p) til og med 35 km/t kr 14 500,-

 

- når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

 q) 36 km/t til og med 40 km/t

kr 15 100,-

 

 

2. kjøring med motorvogn unntatt liten elektrisk motorvogn

 a) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød

farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område, skiltforskriften § 23 og § 24,

 b) med for kort avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3

kr 9 700,-

 

 

3. kjøring med motorvogn, unntatt liten elektrisk motorvogn, i strid med trafikkskiltene

 302 Innkjøring forbudt,

 306.0, 306.1 og 306.3-5 Trafikkforbud,

 330 Svingforbud,

 332 Vendingsforbud,

 402 Påbudt kjøreretning,

 404 Påbudt kjørefelt,

 406 Påbudt rundkjøring,

 506 Tungtrafikkfelt,

 508 Kollektivfelt, trafikkreglene § 5,

 509 Sambruksfelt, trafikkreglene § 5,

 526 Envegskjøring,

 548 Gågate

kr 7 800,-

 

 

4. kjøring med motorvogn unntatt liten elektrisk motorvogn

 a) i sperreområde, begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, skiltforskriften § 22 trafikkskilt 1014 og § 21 nr. 4,

 b) på fortau, sykkelfelt (skilt 521), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt

520) og gang- og sykkelveg (skilt 522), trafikkreglene § 4,

 c) i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging, trafikkreglene

 d) på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje, skiltforskriften § 22 og § 21 nr. 4

kr 5 900,-

 

 

5. trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn unntatt liten elektrisk

motorvogn til høyre,

 b) like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved

bakketopp, kurve eller på annen måte,

 c) foran gangfelt,

 d) ved ikke å ha forvisset seg om at

1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring, eller

2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham

 e) i strid med trafikkskiltene

334 Forbikjøringsforbud,

335 Forbikjøringsforbud for lastebil

kr 9 700,-

 

 

6. fører av motorvogn, unntatt liten elektrisk motorvogn, som ikke har overholdt

vikeplikt

 a) i henhold til trafikkskilt 202 Vikeplikt og 204 Stopp,

 b) overfor trafikk fra høyre, trafikkreglene § 7,

 c) overfor gående i gangfelt, trafikkreglene § 9,

 d) ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom,

bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignede område, trafikkreglene

 e) overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging,

trafikkreglene § 7,

 f) i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel

(snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med

motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

kr 9 700,-

 

 

7. kjøring med motorvogn unntatt liten elektrisk motorvogn

 a) uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om

kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for

alminnelig ferdsel,

 b) uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om

kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for

alminnelig ferdsel,

 c) med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i

forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen

for alminnelig ferdsel,

 d) uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3,

 e) der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven §

23,

kr 3 700,-

 

 

8. kjøring med motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt

endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som

motorsykkelen er registrert for, vegtrafikkloven § 23 jf. § 13

kr 7 800,-

 

 

9. vegtrafikkloven § 23, kjøring med kjøretøy

 a) under 3, 5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker

kr 3 700,-

 b) 3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker

kr 7 500,-

 

 

10. trafikkreglene § 4, kjøring med motorvogn, unntatt liten elektrisk

motorvogn, eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t

eller med moped på motorveg eller motortrafikkveg

kr 2 400,-

 

 

11. kjøring med sykkel eller liten elektrisk motorvogn

 a) uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, trafikkreglene § 15

og forskrift om krav til sykkel § 5,

 b) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød

farge, skiltforskriften § 24,

 c) i strid med skilt

302 Innkjøring forbudt,

306.0 Forbudt for alle kjøretøy,

306.6 Forbudt for syklende,

306.8 Forbudt for syklende og gående,

306.10 Forbudt for liten elektrisk motorvogn,

380 Sone med bruksforbud for liten elektrisk motorvogn

 d) på motorveg og motortrafikkveg, trafikkreglene § 4

kr 1 750,-

 

 

12. overtredelse av bestemmelser gitt med hjemmel i vegtrafikkloven §

23b

kr 9 700,-

 

 

13. unnlatt sikring av passasjerer under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23a,

jf. forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn

kr 3 250,-

 

 

  • § 2. Fellesbot

Foreligger det flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse

avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltboten gis fullt ut, og summen av de øvrige

bøtene reduseres med 50%. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når

fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige

kr 26 250,-.

Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for

overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltboten.

 

 

  • § 3 Subsidiær fengselsstraff:

Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:

1. ved bot til og med kr 5 200 3 dager fengsel

2. ved bot til og med kr 6 500 5 dager fengsel

3. ved bot til og med kr 8 450 7 dager fengsel

4. ved bot til og med kr 9 100 9 dager fengsel

5. ved bot til og med kr 13 650 13 dager fengsel

6. ved bot over kr 13 650 15 dager fengsel

 

 

 

 

 

 

nullvisjonen black 400 400

NULLVISJONEN?

Nullvisjonen i Norge, som begrep og tenkemåte, hadde 20 års jublileum i februar 2021. Nullvisjonen Agder startet opp i 2003.
Nullvisjonen er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.
LES MER HER >>

film bilde 400 400

FILMSERIER

Nullvisjonen Agder har gjennom årene laget mange filmserier. Filmene retter seg mot ulike grupper og har ulike temaer. Det er filmer som passer for RUSS, for FORELDRE, for FERIEBILISTER osv. Vi har også fått laget flere tegnefilmer. Filmene brukes i undervisning og på våre tre Facebooksider. De har en snert av humor - men med et alvorlig budskap.
SE FILMER HER >>

rudskogen 400 400

UNGDOMSPROSJEKTET

Hver år kjører vi vårt ungdomsprosjekt i alle tre regioner for 10-20 ungdommer hver. Vi starter i februar og avslutter i juni, og i denne peridoen deltar ungdommene på 4 obligatoriske samlinger om trafikksikkerhet. Vi spanderer belønning på de som fullfører; En bilreparasjon - eller en tur til Rudskogen og banekjøring med Porsche Cayman. 
LES MER HER >>>

podkast 400 400

PODKAST

Vinteren 2020 startet Nullvisjonen Agder opp sin egen podkast. Episodene er frittstående og er av litt ulik lengde, ca. 12-15 minutter. Man finner episodene på 5 ulike plattformer, blant annet Spotify. Alle er selvsagt gratis tilgjengelige, og de høres faktisk av titusener av lyttere. For full oversikt over episodene, og omtale av dem, klikker du deg videre.
ALLE VÅRE EPISODER >>
Anbefalte sider

trafikkvett agderfk 18pluss trafoen trygg trafikk svv
politiet russ paa vei toi vti trafikkatferd 3

 

agder fk logo lang

  • Artikkelvisninger 3968471
Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter

Innhold © Nullvisjonen Agder